Persondatapolitik

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger:
Unimas behandler dine personoplysninger med henblik på køb og salg af produkter.  

Indsamling og kategorier af personoplysninger 
Unimas modtager følgende oplysninger fra dig eller website som fx www.proff.dk

  • Navn, adresse, CVR-nr., tlf., og mailadresse.

Samtykke, inden vi behandler dine persondata
Afgivelse af kundedata betragter vi som dit samtykke til behandling af dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.

Modtagere eller kategorier af modtagere 
Unimas videregiver kun dine oplysninger til andre i tilfælde, hvor vi er forpligtede til det i medfør af anden lovgivning. Det vil fx være til Skat. 
Der udover register vi oplysningerne vi vores bogføringsprogram.

Opbevaring af dine personoplysninger 
Som udgangspunkt opbevares personoplysningerne i 5 år, hvor efter de slettes. 
De vil dog ikke blive slettet, hvis vi forsat har et administrativt eller retligt formål med oplysningerne. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt formål, bliver oplysningerne slettet.

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til kontor(at)unimas.dk 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse 
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Oplysninger på dataansvarlig:
Unimas
Tietgensvej 1
7441 Bording
Cvr-nr.: 31791006
Tlf.: 20430004
Mail: kontor(at)unimas.dk
Website: www.unimas.dk

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Cookies